01.
Kort sagt

Ordbog

Nedenfor kan du finde forklaringer på nogle af de ord og begreber, som du kan støde på, når du arbejder med emnet.


02.
Ordbog

Abort

En abort er en afbrydelse af en graviditet, og dette kan enten ske frivilligt eller ufrivilligt. Den ufrivillige - spontane - abort skyldes som regel hormonforstyrrelser i kroppen. En frivillig - provokeret - abort er med vilje og kan enten være medicinsk eller kirurgisk. 

AIDS

AIDS er følgesygdommen af HIV, der kan overføres seksuelt eller gennem blodet. Der findes medicin, som kan forsinke AIDS hos smittede mennesker, men det er ikke lykkedes endnu at helbrede, hvis man er blevet smittet. Sygdommen er dødelig, da den nedbryder immunsystemet, så kroppen ikke kan bekæmpe andre sygdomme.

Barsel

Barsel betyder at føde eller nedkomme. Barselsorlov er tiden efter fødslen, hvor moren og/eller faren holder fri fra arbejde – både for at komme sig efter den fysisk belastende fødsel, men også for at være sammen med det nyfødte barn.

Biseksualitet

At være biseksuel betyder, at du bliver følelsesmæssigt og/eller seksuelt tiltrukket af begge køn. Det vil for eksempel sige, at en pige bliver tiltrukket af både drenge og piger.

Diskrimination

Diskrimination betyder, at man forskelsbehandler nogen negativt på grund af eksempelvis deres køn, seksualitet, etniske identitet eller religion. 

Familier

I dag er der mange forskellige måder at være en familie på. Tidligere bestod de fleste familier af en far, en mor og deres fælles børn. I dag har familiebegrebet ændret sig og rummer mange andre familieformer, for eksempel "regnbuefamilier", "bonusfamilier", "plejefamilier" eller "adoptivfamilier".

Feminisme

Feminismen er betegnelsen for bevægelser, der kæmper for kvinders økonomiske, sociale og politiske rettigheder. Det omfatter eksempelvis kampen for lige muligheder for alle mennesker på uddannelses – og arbejdsmarkedet. En feminist kæmper for eller støtter kvinders rettigheder og ligestilling som menneske ved at nedbryde det mandsdominerede samfund. 

Fordomme

At have fordomme betyder, at du har en negativ indstilling til en bestemt gruppe, aktivitet eller person, på grund af dine egne forestillinger eller idéer om dem.

Forelskelse

Forelskelse er den følelse, du har, når du oplever, at en eller flere andre personer har en helt særlig betydning for dig. Forelskelse kan skelnes fra kærlighed, som for nogle kan opleves som en mere dyb og langvarig følelse, de kan have for andre (følelsen til ens kæreste, forældre eller børn).

Fødedygtig alder

Den fødedygtige alder er den alder, hvor kvinder normalt kan blive naturligt gravide. Det er et rent biologisk begreb. Den fødedygtige alder begynder ved første menstruation. Både start og sluttidspunktet varierer fra kvinde til kvinde. Danmarks Statistik definerer den fødedygtige alder som mellem 15 og 49 år, andre bruger 15-45 år.

Grænser

Der findes mange forskellige former for grænser. Eksempelvis grænser i forhold til kroppen og grænser i forhold til sex. Grænser i forhold til kroppen kan handle om, hvor tæt du har lyst til at være på andre mennesker, eller hvem, der gerne må røre din krop. Grænser i forhold til sex kan handle om, hvad du har lyst til, og hvad du ikke har lyst til.

Gynækolog og gynækologisk undersøgelse

En gynækolog er en læge, der har gennemført en specialiseret uddannelse og ved rigtig meget om kvinders krop og sundhed. En gynækologisk undersøgelse er en undersøgelse af en piges underliv, som hun enten kan få hos sin egen læge eller sin gynækolog. 

Henlagte sager

Politiet kan henlægge en sag. Det betyder, at der ikke er en dommer, der kigger på sagen og tager stilling til den. En sag kan henlægges, fordi der ikke bliver fundet en gerningsmand, som politiet vil sigte for forbrydelsen. Eller fordi anklageren mener, at beviserne mod en sigtet gerningsmand ikke er stærke nok til at rejse tiltale. Tiltale er nødvendigt for, at sagen kan komme for retten. 

Heteroseksualitet 

Heteroseksuel betyder, at du er følelsesmæssigt og/eller seksuelt tiltrækkes af det køn, du ikke selv identificerer dig med. Eksempelvis at en dreng bliver tiltrukket af en pige.

HIV 

HIV er et virus, der nedbryder det immunforsvar, som kroppen bruger til at bekæmpe sygdomme med. Virusset findes i sæd, skedesekret og blod. HIV smitter ved sex i skeden, i endetarmen og i munden. HIV smitter ikke, hvis du blot kysser, men kan smitte, hvis du får sæd eller blod i munden. Hvis HIV har ødelagt mange af kroppens celler og immunforsvaret kan det udvikle sig til AIDS.

Homofobi

Homofobi er, når en person ikke bryder sig om homoseksuelle. En person, som giver udtryk for sit mishag eller ligefrem afsky mod homoseksuelle på en nedværdigende, ondskabsfuld eller diskriminerende måde og/eller udøver vold alene på grund af ofrets homoseksualitet.

Homoseksualitet

At være homoseksuel betyder, at du bliver følelsesmæssigt og/eller seksuelt tiltrukket af dit eget køn. At være homoseksuel betyder, at du som dreng/mand bliver tiltrukket følelsesmæssigt og/eller seksuelt af andre drenge/mænd. At være lesbisk betyder, at du som pige/kvinde bliver følelsesmæssigt og/eller seksuelt tiltrukket af andre piger/kvinder.

Incest

Incest er betegnelsen for en seksuel relation mellem nære familiemedlemmer. Incest er forbudt i Danmark, uanset om det er frivilligt fra begge parters side. Incest er en krænkelse når det er begået af en person, der er i en magtfuld position i forhold til den anden. Det kan for eksempel være begået af bedsteforældre, forældre og søskende, også adoptiv-, sted- eller plejeforældre. Det er altid den voksnes ansvar at beskytte et barn, og det er altid den voksnes ansvar, når incest sker, og det er derfor også altid den voksne, der straffes.

Interkøn

Interkøn er personer, som er født med kønsdele, der ikke passer til den typiske definition af hun- og hankøn.  

Jomfru

Jomfru er en betegnelse for en dreng eller pige, der ikke har haft sex med en anden person. 

Jordemoder

Person, der er uddannet til at tilse gravide kvinder under graviditeten og til at hjælpe kvinden med at bringe barnet til verden under fødslen. 

Juridisk abort

Juridisk abort er ideen om, at mænd kan sige nej til faderskabet, undgå betaling af børnepenge og samtidig miste retten til samvær med barnet – lidt svarende til at være medicinsk sæddonor, hvor man donerer sin sæd anonymt til en fertilitetsklinik.

Kejsersnit 

Et kejsersnit er en operation, hvor barnet tages ud ved en operation gennem maven. Anvendes, når der påstår komplikationer ved en fødsel – eller hvis der er fare for moderens eller fosterets liv.

Kropsidealer

Kropsidealer er ideen om, hvad en flot krop er og ikke er. Det er helt forskelligt fra land til land og på forskellige tidspunkter i historien, hvad man mener og har ment, at en flot krop er.

Kvinde

Nogle mener, at vi bedst beskriver, hvad en kvinde er, med den måde en kvinde forventes at være på - det kaldes "det kulturelle køn" eller kønsrolle. Andre mener, at en kvinde udelukkende er det at have æggestokke og de to kønskromosomer xx - det kaldes "det biologiske køn". 

Der er ligeså mange måder at være kvinde på, som der er kvinder. Der er ingen måde, der er mere rigtig eller forkert end andre. Der er nogle måder, som er mere accepterede end andre. 

Hvis du er født med kvindelige kønsorganer, vil du nemlig ofte blive opdraget på en bestemt måde. Du får et pigenavn, "pigetøj" og "pigelegetøj".

Køn

Begrebet køn anvendes hovedsageligt til at opdele mennesker i to grupper af ”kvinder” og ”mænd”. Køn kan være mange ting. Biologisk køn defineres ud fra de indre og ydre kønsorganer, og hvordan kroppen rent fysisk ser ud. Juridisk køn er det køn, der er registreret i vores pas og andet legitimation, eksempelvis CPR-nummeret. I Danmark findes der kun to juridiske køn; kvinde og mand. Alle nyfødte tildeles et juridisk køn baseret på det biologiske køn. I andre lande, eksempelvis i Nepal og Thailand, findes der et officielt anerkendt tredje køn. 

Kønsdiskrimination 

Kønsdiskrimination er alle forskelsbehandlinger, der enten tilgodeser eller forhindrer menneskers muligheder eller status på baggrund af køn. I Danmark er der formelt set ligestilling. Det er skrevet i loven, at der ikke må ske forskelsbehandling på baggrund af køn, men der er dog stadig i praksis mange tilfælde af forskelsbehandling.

Kønshormon

Kønshormonerne er de stoffer, der får kroppen til at udvikle kønsdele og andre både fysiske og psykiske tendenser, der adskiller kønnene. Produktionen af kønshormonerne er bestemt af de såkaldte kønskromosomer, x og y.

Kønsidentitet

Kønsidentitet er det køn, du føler dig som. Det kan både være ”dreng”, ”pige”, noget midt i mellem eller noget andet. Kan også forklares som din vedholdende indre og individuelle oplevelse af dit køn – hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn. 

Kønsudtryk

Kønsudtryk henviser til, hvordan du udtrykker din kønsidentitet, eksempelvis gennem beklædning, frisure, kropssprog, sminke og lignende.

Kønsroller

Kønsroller er et sæt normer for, hvordan en person med et bestemt køn skal opføre sig i et samfund eller system. De viser hvilke forventninger, der er knyttet til det at være pige/kvinde eller dreng/mand. Det kan for eksempel være, at pigerne skal opføre sig feminint og afdæmpet, de skal føde børn og passe dem, og på arbejdsmarkedet skal de have de omsorgsfulde job som eksempelvis sygeplejerske. Drenge derimod må gerne være vilde og udfarende og som mænd og fædre skal de sørge for, at der er penge til familien, og de skal være optagede af deres jobkarriere frem for familien. 

Der er et enormt socialt pres på kvinder og mænd, som får os til at vælge bestemte arbejdsopgaver og personlige egenskaber i retning af kønsspecifik adfærd og væremåde. 

Opdragelsen til de ”rigtige” kønsroller begynder for mange af os tidligt - egentligt allerede ved fødslen.

LGBTI

En forkortelse for Lesbisk, Gay (det engelske ord for homoseksuelle mænd), Biseksuel, Transkønnet og Interkønnede (når ens ydre eller indre kønsorganer, kønshormoner eller kønskromosomer ikke passer med den typiske defintion af hun-og hankøn). 

Ligestilling 

Ligestilling mellem kønnene indebærer, at du som mand eller kvinde har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle væsentlige områder af livet. Den kræver blandt andet en lige fordeling af magt og indflydelse, samme muligheder for økonomisk uafhængighed, lige vilkår i erhvervsvalg, arbejde og udviklingsmuligheder på arbejdet. Det handler også om lige adgang til uddannelse, samme muligheder for udvikling af personlige interesser, talenter og ambitioner, delt ansvar for hjem og børn.

Macho

Macho er en populær betegnelse for en fremtoning eller adfærd, der er præget af normen om typiske maskuline træk, som for eksempel barskhed og mandighed.

Mand

Nogen mener, at vi bedst beskriver, hvad en mand er, med den måde han forventes at være på. Det kalder vi "det kulturelle køn". Andre mener, at en mand simpelthen er det at have penis og testikler og de to kønskromosomer xy. Det kan vi kalde "det biologiske køn”. 

Der er ligeså mange måder at være mand på, som der er mænd. Der er ingen måde, der er mere rigtig eller forkert end andre. Der er nogle måder, som er mere accepterede end andre. 

Hvis du er født med mandlige kønsorganer, vil du nemlig ofte blive opdraget på en bestemt måde. Du får et drengenavn, "drengetøj" og "drengelegetøj".

Mangfoldighed

Mangfoldighed betegner, at alle mennesker er forskellige. Det gælder både i forhold til personlige forhold som køn, alder, religion, etnisk oprindelse og seksualitet og om uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere. 

Medicinsk abort 

I Danmark kan du få medicinsk abort indtil den 12. graviditetsuge. Du tager piller, som forhindrer et graviditetshormon i at virke. Så afbryder kroppen graviditeten, og fosteret dør. Efter to dage kommer der en kraftig menstruationsagtig blødning, hvor fosteret bliver udskilt af kroppen.

Menneskerettigheder 

Menneskerettigheder er et sæt af rettigheder, som du har i kraft af at være menneske, og som er gyldige for alle og ikke kan fratages én. Menneskerettigheder er rettigheder, som vi ikke kan prioritere eller gradbøje. Menneskerettigheder er derfor både et begreb og et sæt konkrete, vedtagne regler, som blandt andet fremgår af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Mødredødelighed 

Mødredødelighed angiver antallet af kvinder, der dør under graviditet eller inden for 42 dage efter graviditetens ophør af årsager, der er relateret til graviditeten eller fødsel. 

Nedsunken livmoder

Nedsunken livmoder er en lidelse, hvor livmoderen er ved at falde ud af skeden. Det kan være yderst ubehageligt og smertefuldt og til stor gene i dagligdagen. Lidelsen kan eksempelvis opstå efter flere fødsler i træk uden tilstrækkelig hvile og ved hårdt fysisk arbejde kort efter en fødsel. Helt unge piger kan også blive ramt af lidelsen, fordi deres kroppe ikke er udviklede nok til at gennemføre en graviditet og fødsel. 

Normer

Normer er en slags usynlige eller uudtalte retningslinjer og forventninger til, hvordan du som menneske bør leve og opføre dig. En norm er det mest udbredte - det man ”plejer” at gøre - og derfor noget, vi ofte ikke stiller spørgsmålstegn ved.

Omskæring: drenge

Omskæring på drenge er et kirurgisk indgreb, hvor forhuden på penis fjernes helt eller delvist. 

Omskæring: piger

Ved omskæring af piger fjerner man enten de ydre og indre kvindelige kønsorganer som klitoris og skamlæber, eller dele af dem. Nogle gange kombineres omskæringen med en sammensyning af skedeåbningen. Omskæring af piger er en menneskerettighedskrænkelse, der indebærer mishandling af kvinder og piger. Omskæring krænker retten til fysisk og psykisk integritet, retten til ikke at blive udsat for vold og mishandling, retten til sundhed, og i sidste ende kan det true retten til liv. Amnesty arbejder for at komme den skadelige praksis til livs verden over. Den er mest udbredt i Afrika og Mellemøsten, men findes også i Europa, hvor en halv million kvinder har været udsat for omskæring.

Pride parade

Engelsk udtryk for en politisk markering og eventuel festligholdelse af LGBTI-bevægelsen ofte i form af en parade. Paraderne foregår i mange større byer verden over, og i Danmark er de hvert år i København, Århus og Aalborg. De tjener blandt andet til at vise, at ”vi er mange”, og i nogle lande bruges paraderne til at protestere mod manglende rettigheder. 

Prævention 

Seksuel beskyttelse kaldes for prævention. Prævention kan beskytte mod sexsygdomme og graviditet. Prævention virker dog kun, hvis det bliver brugt korrekt. Eksempler på prævention:

  • Kondom er et tyndt gummihylster, der rulles på penis, dildo eller fingrene inden samleje. Kondomet beskytter både mod graviditet og sexsygdomme. 
  • P-piller og P-ring er en hormonel præventionsform, der kan bruges af piger/kvinder for at undgå graviditet. P-piller beskytter ikke mod sexsygdomme.
  • Spiralen er en lille t-formet plastikstav, der er omviklet med kobbertråd (kobberspiral) eller en hormoncylinder (hormonspiral). Spiralen placeres i livmoderen ved en gynækologisk undersøgelse og virker på sædcellerne, så de ikke når op i livmoderen eller ud i æggelederne og kan befrugte ægget. Spiralen beskytter ikke mod sexsygdomme.

Reproduktion

Reproduktion er den proces, hvor vi mennesker laver børn gennem en seksuel akt eller gennem en ukønnet medicinsk handling. Det betegner også den efterfølgende vækst og dannelse af det nye foster i moderens mave. 

Samleje

Hvis man bruger ordet samleje, vil man for det meste mene sex, hvor en penis, tunge, fingre, dildo eller andet bliver ført ind i skeden, munden eller endetarmsåbningen. Det kalder man også at "penetrere".

Seksualitet

Dette begreb er vanskeligt at definere helt præcist, fordi det kan forstås på mange måder og handler om mange forskellige ting. Nogle bruger det som udtryk for, hvilket køn du er tiltrukket af, altså om du for eksempel er heteroseksuel. Andre bruger det til at beskrive, hvordan de har lyst til at dyrke sex, og med hvem.

Seksualoplysning

Seksualoplysning er oplysning om seksualitet, prævention og reproduktion. Det er lovpligtigt i Danmark at modtage seksualundervisning mellem 0.- 9.klasse. Undervisningen handler om seksuallivet og kroppens forandringer fra barn til ung og videre til voksen. I mange andre lande forhindrer staten, samfundet eller familien drenge og piger i at få seksualoplysning, som ellers kan beskytte dem mod kønssygdomme og graviditet. 

Seksuel lavalder

Seksuel lavalder er en bestemmelse i Straffeloven om, hvor gammel en person skal være, før det er lovligt at have sex. I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. Det er derfor strafbart for en person over 15 år at have sex med en person, der er under 15 år. 

Seksuel minoritet

Minoritet betyder mindretal. En seksuel minoritet betyder en gruppe af mennesker med en seksualitet, der adskiller sig fra den seksualitet, som flertallet af en befolkning har. 

Seksuelle og reproduktive rettigheder  

Seksuelle og reproduktive rettigheder handler helt grundlæggende om retten til at bestemme over sin egen krop, sin egen sundhed, seksualitet og identitet uden frygt, tvang og diskrimination. Det handler om fem fundamentale menneskerettigheder:

Seksuelt overgreb

Seksuelt overgreb er, når en person tvinger en anden til seksuelle berøringer, samleje (både vaginalt og analt) og/eller oralsex. Det kan også være et seksuelt overgreb, hvis du bliver tvunget til at se en anden onanere eller til at se porno.

Selvmord

Selvmord er den bevidste handling at tage sit eget liv. Op til en million mennesker tager deres eget liv hvert år, hvilket gør det til den tiende mest almindelige dødsårsag i verden.  

Sex

Sex kan være mange forskellige ting, og derfor er det svært at sige, hvad ordet egentlig betyder. Mange forbinder det med fysisk kontakt med andre mennesker, hvor man rører ved hinanden på en seksuel måde eller intime steder. Synonymer for sex kan være onani, samleje, elske, oralsex, analsex med videre.  

Skilsmisse

Officiel ophævelse af et ægteskab. To mennesker, som er blevet gift, ønsker ikke længere at være sammen.

Spontan abort

En spontan abort er, at en graviditet ufrivilligt afbrydes på et tidspunkt, hvor fosteret ikke kan overleve. Dette sker hyppigst før 12. graviditetsuge. Hos alle kvinder er der risiko for, at graviditeten ender med spontan abort. Mange kalder det også for ufrivillig abort.  

Stereotyper

En udbredt, forenklet og ofte fordomsfuld fremstilling eller forestilling om andre mennesker. For eksempel en stereotyp forestilling om manden som macho og kvinden som følsom og omsorgsfuld. Det kan handle om væremåde, eller hvordan du ser ud.  

Straffrihed

Straffrihed er, når en person eller handling ikke bliver straffet for en kriminel handling med fængsel eller bøde. En mistænkt kan opnå straffrihed, fordi beviserne ikke er gode nok, eller hvis et land har en lovgivning, som gør det muligt at slippe for straf. I Tunesien og Algeriet kan en voldtægtsforbryder undgå at komme i fængsel, hvis han gifter sig med sit offer. I Danmark er der også i høj grad straffrihed for voldtægtsforbrydere i sager, hvor gerningsmanden og kvinden kender hinanden eller har mødt hinanden i byen. Ofte går disse sager ikke videre til domstolene, fordi politiet og anklageren synes, at der er tale om "påstand mod påstand" - altså at det kun er kvindens påstand, at hun er blevet voldtaget, mens mandens påstand er, at kvinden gerne ville have sex med ham. Det sker i mange sager - også selv om kvinden har rifter og blå mærker på kroppen.

Tabu

Tabu er et emne, som man indenfor sin kultur ikke snakker så meget om, fordi det er svært at snakke om og vækker stærke følelser. Det kan eksempelvis være sex, onani eller abort.

Transfobi

At være transfobisk betyder, at du har negative fordomme eller opfører dig diskriminerende eller hadefuldt over for transkønnede.

Transkønnet 

En transkønnet er en person, der føler, at det køn, vedkommende blev tildelt ved fødslen, ikke stemmer overens med vedkommendes egen kønsidentitet. Med ”tildelt” forstår vi, at for eksempel forældrene, jordemoderen, en læge eller en slægtning siger, at den nyfødte enten er en ”pige” eller en ”dreng” alene ved at se på barnets fysiske kønsorganer. 

En transkvinde kan være en kvinde, der har fået det ”mandlige” køn tildelt ved fødslen, men har en kvindelig kønsidentitet. En transmand er en mand, der har fået tildelt det ”kvindelige” køn ved fødslen, men har en mandlig kønsidentitet. Transkønnethed kan også betyde, at du ikke mener, at der kun er to køn, og at du ikke kan identificere dig som hverken mand eller kvinde. Transkønnede kan ændre udseendet på deres krop med hormoner og/eller med operationer. 

Transvestit

En transvestit er en person, der af og til, men ikke altid bærer tøj, der oftest associeres med et andet køn end det ved fødslen tildelte køn. Du kan altså godt have en penis og dermed fysisk køn som mand og samtidig have kjole og sminke på og dermed en kønsidentitet som kvinde. At være transvestit siger intet om, om denne person foretrækker at dyrke sex med en mand eller en kvinde.

Voldtægt

Voldtægt er, når en person tvinger en anden til samleje (både vaginalt, analt og oralt) ved at bruge vold, tvang, trusler om vold eller på anden måde bringer den anden person i en situation, hvor han eller hun ikke kan sige fra. Det kan for eksempel være, hvis man er stærkt påvirket af alkohol eller narkotika og derfor ikke har mulighed for at sige fra. Eller hvis man er mindreårig og derfor kan have svært ved at sige fra over for en ældre person.

Ægteskab

Ægteskab betegner et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer – ideelt set bygget på kærlighed til hinanden. I Danmark kan du blive gift i kirken af en præst eller ved en borgerlig vielse – eksempelvis på Rådhuset. I en del andre lande kan par også vælge at indgå registreret partnerskab, som på det nærmeste er ligestillet med ægteskabet. 

I 2012 blev loven ændret i Danmark, så det nu er muligt for homoseksuelle par at blive gift både kirkeligt og borgerligt. Der findes piger og drenge verden over, som bliver tvunget til at gifte sig mod deres egen vilje. Flerkoneri er udbredt i store dele af verden, men i Danmark må man kun være gift med én person af gangen.

 

 


Hent ordbogen som PDF

Hent ordbogen som PDF her: Ordbog - Mediekonkurrencen 2016