01.
Kort sagt
02.
Eksempler

Hvad er Amnestys mål?

Amnesty kæmper for menneskerettighederne. Vores mål er en retfærdig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed. Vi afdækker og dokumenterer krænkelser af rettighederne. Og gør omverdenen opmærksom på det, der sker. Det gør vi gennem medierne, kampagne - og undervisningsarbejdet. Vi lægger pres på beslutningstagere og magthavere, så de respekterer og fremmer menneskerettighederne.

Hvordan arbejder Amnesty og gør en forskel?

Amnesty er en respekteret global organisation. Vi er uafhængige af økonomiske og politiske interesser. Derfor kan vi lægge et større pres på de ansvarlige myndigheder. Dertil har vi millioner af medlemmer, støtter og aktivister, der kæmper sammen med os. Siden 1961 har vi været med til at få løsladt uretfærdigt fængslede og forhindret dødsstraf over hele verden. Vi har presset på og fået en bedre international lovgivning på områder som kvinders rettigheder, handel med våben og meget mere.

Er der nogle bestemte dele af verden, Amnesty fokuserer mere på end andre? Hvis ja, hvilke?

Vores hovedkontor i London udgiver en årsrapport på engelsk. Den giver et indblik i, hvor og hvordan menneskerettighederne krænkes i 160 lande - også i Danmark. Amnesty dokumenterer løbende krænkelser overalt i verden. Vi fokuserer især på de lande, hvor myndighederne begår alvorlige krænkelser. Og hvor vi også kan skabe forandring. Vi har afdelinger i mere end 70 lande. Vores danske afdeling blev oprettet i 1964. Herfra lægger vi et løbende pres på myndigheder og politikere. Også i Danmark har vi skabt resultater - blandt andet på voldtægtsområdet.

Har Amnesty fokus på bestemte temaer? Hvis ja, hvilke?

Traditionelt set har Amnesty haft meget fokus på de borgerlige og politiske rettigheder. Det er eksempelvis retten til at stemme, beskyttelse mod vold og tortur og retten til at ytre sig. I de senere år har Amnesty også fokuseret på økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det er blandt andet retten til rent drikkevand, en passende bolig, uddannelse og retten til arbejde.

Hvordan arbejder Amnesty med seksuelle og reproduktive rettigheder?

I Amnesty har vi arbejdet med kvinders rettigheder i mange år. Vores globale My Body My Rights-kampagne kører fra 2014-2016 og sætter fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder. Det handler om retten til at bestemme over sin egen krop, sin sundhed, seksualitet og identitet - uden frygt, tvang og diskrimination. Alle mennesker har ret til at bestemme, hvem de vil være kæreste med samt hvornår og hvor mange børn de vil have. Myndighederne skal sørge for seksualoplysning. Alle har ret til fødsels- og lægehjælp og adgang til prævention. Ingen må udsættes for vold eller voldtægt. I My Body My Rights- kampagnen har vi især fokuseret på Nepal, El Salvador, Irland, Burkina Faso og Maghreb-landene: Marokko, Algeriet og Tunesien. Amnesty arbejder for, at alle lande får en lovgivning, der beskytter menneskers seksuelle og reproduktive rettigheder. Hvor alle mennesker bliver informeret om deres rettigheder og kan gøre krav på dem. Og hvor personer bliver straffet, hvis de udsætter andre mennesker for seksuelle overgreb.

Hvordan hjælper Amnesty med til at bevare eller indføre seksuelle og reproduktive rettigheder?

Vi lægger et løbende pres på myndighederne. For at sikre, at alle menneskers rettigheder tilgodeses i loven og i praksis. Det tager lang tid at forbedre lovgivningen. I 2008 udgav vi en rapport om voldtægt i Danmark. Det førte til en række møder med justitsministeren og politikere. I 2009 blev lovgivningen undersøgt, og i 2013 vedtog Folketinget en lov, der indeholdt en række af Amnestys krav. Eksempelvis at mænd nu bliver straffet for voldtægt, hvis offeret er stærkt beruset, sover, eller har et fysisk handicap. Loven betyder, at mændene nu får en højere straf end før.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?

Amnesty International er grundlagt ud fra troen på, at almindelige mennesker kan gøre en forskel. Flere end syv millioner mennesker støtter Amnestys arbejde på verdensplan. Du kan støtte vores arbejde på mange forskellige måder. Enhver underskift, sms og brev tæller. Aktivisme er en del af Amnestys DNA. Det er dét, som adskiller os fra andre menneskerettighedsorganisationer og er med til at skabe resultater. Aktivisme kan være alt fra at sende en sms, deltage i en diskussion om menneskerettigheder på Facebook til at gå med i en demonstration eller sende et håndskrevet brev. Du kan følge med på Facebook og se, hvad de aktuelle aktioner og temaer er.


03.
Vil du vide mere