01.
Om Amnesty International

Om Amnesty International

Amnesty er en verdensomspændende menneskerettighedsorganisation med over 3 millioner medlemmer

Amnesty kæmper for menneskerettighederne. Vores mål er en retfærdig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed. Vi undersøger krænkelser af rettighederne. Og gør omverdenen opmærksom på det, der sker. Det gør vi gennem medierne, kampagne - og undervisningsarbejdet.

Vi lægger pres på beslutningstagere og magthavere, så de respekterer og fremmer menneskerettighederne. Som da vi den 24. september 2015 afleverede 42.500 underskrifter fra kampagnen #jatilkaffeerikkejatilsex til justitsminister Søren Pind. Han vil nu se på, hvordan voldtægtsofre får den bedst mulige behandling.

Amnesty i Danmark er en af de over 80 nationale sektioner, som danner Amnesty Internationals verdensomspændende, demokratiske medlemsorganisation.

Du kan læse mere om vores arbejde på www.amnesty.dk.


02.
Hvad er FN

Hvad er FN

De Forenede Nationer (FN) er en organisation med 193 medlemslande, som arbejder sammen for at sikre verdensfreden. FN blev oprettet den 24. oktober 1945 efter 2. Verdenskrig.

FN er et internationalt forum, hvor medlemslandene kan diskutere mulige løsninger på internationale konflikter. I FN bliver der også diskuteret menneskerettigheder, bekæmpelse af fattigdom, kvinders rettigheder og meget mere. FN vedtager hensigtserklæringer, som er en slags rettesnor for, hvordan verden burde være. En af de grundlæggende hensigtserklæringer fra FN er Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Men FN vedtager også konventioner, som er mere specifikke og tager udgangspunkt i enkelte dele af menneskerettighederne. De er juridisk gyldige - det vil sige en slags international lov, når først landene har skrevet under på, at de vil følge dem.

Alle medlemslandene i FN er underlagt FN-pagten. FN-pagten er en slags grundlov for staternes samarbejde og beskriver, hvilke forpligtelser et medlemsland har.

FN's Sikkerhedsråd har ansvaret for at opretholde den internationale fred og sikkerhed. I konfliktsituationer kan Sikkerhedsrådet indkalde lande til forhandling. Gennem denne forhandling håber FN på at finde en fredelig løsning på konflikten.


03.
Hvad er menneskerettighederne

Hvad er menneskerettighederne

Efter 2. Verdenskrig blev verdenssamfundet enige om et sæt fælles spilleregler for ikke at gentage krigens rædsler. I 1948 vedtog de Forenede Nationer (FN) derfor Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Formålet var at skabe et internationalt system, der kunne sikre alle menneskers rettigheder.

Verdenserklæringen består af 30 artikler, der fortæller, hvordan stater skal beskytte og behandle borgerne. Det handler om retten til at ytre sig, være fri for tortur, retten til uddannelse og meget mere. Siden dengang har det internationale samfund vedtaget en række internationale dokumenter med øget beskyttelse for asylansøgere og flygtninge, børn, kvinder, mennesker med handicap med videre. Menneskerettighederne gælder for alle mennesker i hele verden.

Læs Verdenserklæringen i sin helhed her: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Du kan også lære mere fra disse tre film, lavet af Institut for Menneskerettigheder:

FN's Børnekonvention - du har ret til at kende dine rettigheder
Hvad er menneskerettigheder?
3 grundlæggende rettigheder fra FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder 


04.
Hvor og hvordan beskyttes seksuelle og reproduktive rettigheder

Hvor og hvordan beskyttes seksuelle og reproduktive rettigheder

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder har flere artikler, der handler om rettigheder vedrørende seksualitet, køn, partnervalg og reproduktion.

Artikel 2 handler om, at ingen må diskrimineres. Artikel 5 præciserer retten til at være fri for tortur og umenneskelig behandling. Retten til privatliv er nævnt i artikel 12.

Artikel 16 handler om retten til frit at vælge ægtefælle, og artikel 25 handler om sundhed. Derudover er de seksuelle og reproduktive rettigheder sikret gennem en række juridiske aftaler, de såkaldte konventioner. Følgende er især relevante:

  • Kvinders rettigheder (FN’s kvindekonvention – CEDAW)
  • Børns rettigheder (FN’s børnekonvention)
  • Sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder 

Eksempelvis i Kvindekonventionens artikel 12: 

”Stater skal afskaffe diskrimination imod kvinder på sundhedsområdet og sikre adgang til lægebehandling og sundhedspleje, herunder familieplanlægning, samt sikre kvinder passende og om nødvendigt gratis bistand i forbindelse med graviditet og fødsel”

En stat skal sikre sig, at alle mennesker har disse rettigheder. Der må ikke være nogen forskelsbehandling. Staten skal respektere, beskytte og opfylde alle borgeres menneskerettigheder uanset køn, seksualitet, alder.

Lovgivningen skal være på plads. Staten skal beskytte og skride ind, når andre (religiøse ledere, familiemedlemmer med videre) begår overgreb. Staten skal give adgang til seksualoplysning, prævention og fødselshjælp.