01.
Kort sagt

Øvelser & tilgange

Hvordan tager du fat i emner som seksuel orientering og identitet, homoseksualitet, stereotyper, rammer for køn, diskrimination med videre - alle relevante emner i forhold til My Body My Rights?

Pædagogiske øvelser og tilgange relateret til emnerne i My Body My Rights

Vi har lavet en oversigt, som guider dig til nyttige pædagogiske øvelser, du kan lave sammen med dine elever, hvis du har mere tid til at gå i dybden med emnet.

Du kan først læse en kort introduktion til øvelsen, som også er en beskrivelse af formålet med den pædagogiske aktivitet. Så skriver vi, hvor længe øvelsen varer, og hvilket materiale du har brug for. Derudover angiver vi sideantal og link til den nærmere beskrivelse af øvelsen. Vi henviser kun til Amnesty Internationals egne øvelser, men vil gerne understrege, at du kan finde yderligere relevant materiale hos andre organisationer, eksempelvis Sex & Samfund.

Endelig kan du finde mere om menneskerettighedsundervisning på www.amnesty.dk/undervisning

Rigtig god fornøjelse!


02.
Tilgange til menneskerettighedsundervisning

Tilgange til menneskerettighedsundervisning

Som underviser og facilitator kan du gøre dig flere relevante overvejelser, når du arbejder med menneskerettigheder.

Undervisning i menneskerettigheder bør generelt altid bygge på tilgange, der afspejler principperne fra menneskerettighederne, giver plads til refleksion og skaber et trygt rum, der er præget af ikke-diskrimination, og hvor alle kan komme til orde.


Deltagerorienteret facilitering

Amnesty International har udgivet en guide til undervisere og facilitatorer, der beskæftiger sig med menneskerettighedsundervisning. Guiden beskriver principper og metodologiske overvejelser i menneskerettighedsundervisning og deltagerorienterede metoder, og dækker emner som ikke-diskrimination, magtstrukturer, udfordringer og svære situationer.

Guiden er på engelsk.

Materiale og hvor finder jeg mere information

Guiden kan hentes her: Amnesty International: Facilitation Manual, A guide to using participatory methodologies for human rights education, 2011.


Menneskerettighedsvenlig skole

Amnesty International arbejder med menneskerettighedsvenlige´ skoler. Det er skoler, der fokuserer på menneskerettigheder, og værdier som respekt, ligeværd, rummelighed og medindflydelse på skolen. Ikke kun i undervisningen, men også i det øvrige skoleliv.

Projektet er internationalt og har i dag deltagende skoler i mange lande verden over. Amnesty International i Danmark har udviklet en inspirationsguide til dig, der ønsker at arbejde med at gøre din skole menneskerettighedsvenlig.

Materiale og hvor finder jeg mere information

Hent den danske guide: Amnesty International: Gør din skole menneskerettighedsvenlig – En guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole, 2011.

Du kan også finde en beskrivelse på vores internationale website, samt hente den engelske guide her: https://www.amnesty.org/en/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/


03.
Øvelser

Øvelser


Lav en social kontrakt i klassen

Inden du begynder arbejdet i din klasse, kan du udvikle et fælles regelsæt. Vi har udviklet en øvelse, hvor der skabes et godt læringsmiljø for, at alle elever føler sig inkluderet, set, hørt og respekteret.

Varighed: Omkring 20 minutter.

Materiale: Post-its, tavle.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen: På side 9-10 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Test din viden om begreber
(identitet, normer, seksuel orientering mv.)

Eleverne tester deres viden og får styr på centrale begreber om især identitet, normer, seksuel orientering, diskrimination og homoseksualitet.

Varighed: 15-30 minutter, alt efter længden af opsamlingen.

Materiale: Du kan kopiere vores arbejdsark til eleverne.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen: På side 11. Arbejdsarket er på side 31 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Normer og stereotyper

Eleverne skal analysere og diskutere samfundets normer og stereotype forventninger til piger og drenge. Med udgangspunkt i artikler, reklamer og teenageblade skal eleverne diskutere billeder eller omtale af heteroseksuelle par, stereotype kønsnormer eller heteroseksuelle familieidealer.

Varighed: 30-45 minutter.

Materiale: Teenageblade som f.eks. ”Vi Unge”, ”Woman” eller lignende. Det kan også være reklamer. Du kan lade dig inspirere af de spørgsmål, vi har skrevet i øvelsen. Eksempelvis følgende: Hvilke normer kommer til udtryk i materialet? Hvilke normer for eller forventninger til drenge og piger kommer til udtryk – direkte eller indirekte?

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen: På side 15, øvelse 2, i dokumentet: Amnesty International, Sæt Spot på Homofobi, 2012.


Rammer for køn

Formålet med øvelsen er at undersøge forventninger til henholdsvis piger og drenge. Det skal synliggøre kønsstereotyper og give eleverne mulighed for at forholde sig bevidst og kritisk til forventningerne.

Varighed: 30 minutter.

Materiale: En tavle til brainstorm. Et lokale med plads til bevægelse. Du kan eventuelt kopiere ordene i tekstboksen på side 14.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 14 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Opfør dig som en kvinde eller mand!

Eleverne kan ved hjælp af øvelserne reflektere over, hvordan vores forestillinger om kønsroller, stereotyper og normer formes af det samfund, vi lever i. Det vil sige, at køn ofte er en social konstruktion. De kan diskutere, hvordan køn påvirkes af kultur, etnisk identitet, social baggrund med videre. Eleverne kan analysere og diskutere, hvordan den gængse opfattelse af køn, stereotyper og normer influerer på vores eget liv – eksempelvis om det fører til diskrimination mellem kønnene.  

Varighed: Afhænger af, hvor mange øvelser du vælger. Cirka 15-30 minutter per øvelse.

Materiale: Du skal bruge en tavle. OBS: Bemærk, at øvelserne er beskrevet på engelsk.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På siderne 60-65 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvad er vores forudfattede meninger om kvinder og mænd?

Eleverne kan ved hjælp af øvelserne reflektere over, hvilken holdning de har til det at være ’kvinde’ eller ’mand’, og hvilket syn de har på kønnenes adfærdsmønstre.

Varighed: Cirka 45 minutter i alt.

Materiale: Læs de forskellige udsagn op, som du kan finde på side 68 i materialet. I skal bruge et lokale med plads til bevægelse. OBS: Bemærk at øvelsen er beskrevet på engelsk.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På siderne 67-69 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvor får vi vores værdier fra, og hvordan påvirker de os?

Eleverne skal forholde sig til, hvordan vi alle bliver påvirket af det omkringliggende samfund, herunder skolen, familie, venner, religion, vores kultur og arbejde. Hvad er vores værdier og normer, eksempelvis når det handler om seksualitet eller valg af kæreste? Og hvordan harmonerer de normer og værdier med menneskerettighederne?

Varighed: Det afhænger af, hvor mange øvelser du vælger. Fra 20 minutter til cirka en time.

Materiale: Tegn en cirkel eller print den cirkel, der er tegnet på side 75 og udlever den til eleverne. Hvis du vælger øvelsen ’step 3’ på side 76, bør du udlevere FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne til eleverne. OBS: Bemærk at øvelsen er beskrevet på engelsk.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På siderne 74-77 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvad har vi af rettigheder – og hvem har især adgang til dem?

Eleverne går sammen i grupper og forholder sig til, hvad seksuelle og reproduktive rettigheder er. De reflekterer og diskuterer, hvad det er for rettigheder, der især er vigtige, når der skal træffes valg om kæreste, børn, familie med videre. Eleverne vil også reflektere over, om der er grupper i samfundet, som har en ringere mulighed for at få respekteret deres seksuelle og reproduktive rettigheder.

Varighed: Omkring 30 minutter.

Materiale: Kopier arket på side 102 ’ Sexual and Reproductive Rights Cards’. OBS: Bemærk, at øvelsen er beskrevet på engelsk.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? Step 3: Identifying my rights- fra siderne 101-102 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvis jeg nu var gravid fra El Salvador, voldtægtsoffer fra Marokko…hvad så?

Eleverne skal reflektere over, hvordan deres liv ville være i en række situationer. Eksempelvis hvordan de ville handle, hvis de var blevet voldtaget og skulle gifte sig med gerningsmanden. Eller hvis de ikke kunne få adgang til prævention, fordi de ikke var gift.

Varighed: Omkring 30-40 minutter.

Materiale: Udlever arkene på siderne 106-109 til eleverne. OBS: Bemærk, at sagerne og øvelsen er beskrevet på engelsk.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? Step 1 på side 104 og kopisiderne 106-109 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvordan er rettighederne forbundet med hinanden?

Eleverne reflekterer over, hvor tæt forbundet rettighederne er. Mange piger og kvinder har ikke adgang til seksualoplysning og ved ikke, hvordan de undgår graviditet. Når de så bliver gravide, risikerer de at skulle forlade skolen. De udsættes for diskrimination. De har svært ved at få arbejde. Ved hjælp af øvelsen får eleverne en fornemmelse af, hvordan krænkelser af seksuelle og reproduktive rettigheder tit fører til andre brud på menneskerettighederne.

Varighed: Omkring 30-40 minutter.

Materiale: Udlever diagrammet på side 110 til eleverne og ’ What if ’ dokumenterne og sagerne på side 106-109. OBS: Bemærk, at diagrammet og øvelsen er beskrevet på engelsk.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? Step 2 på side 104-105 og side 110 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Hvorfor er seksuelle og reproduktive rettigheder vigtige?

Øvelsen kan bruges til at afrunde diskussionerne om, hvad seksuelle og reproduktive rettigheder er, og hvorfor det er vigtigt at respektere dem. Eleverne forholder sig til, hvad seksuelle og reproduktive rettigheder betyder for dem hver især.

Varighed: Omkring 20 minutter.

Materiale: En flipchart.

OBS: Bemærk, at øvelsen er beskrevet på engelsk.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 105 i dokumentet: Amnesty International, Respect My Rights Respect My Dignity. Module Three-Sexual and Reproductive Rights are Human Rights.


Piger- eller drengekærester - og hvad er ’normalt’?

Eleverne skal reflektere over og tage stilling til egne holdninger til køn, kærester, homoseksualitet, normalitet, familiebegreber og mobning på baggrund af ens seksualitet og høre klassens øvrige argumenter. Øvelsen giver mulighed for at diskutere vores opfattelse af seksualitet og køn, og hvordan mobning kan undgås.

Varighed: 30 minutter.

Materiale: Et klasselokale med plads til bevægelse. Læs de udsagn op, du finder på side 21.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 21 i dokumentet: Amnesty International, Sæt Spot på Homofobi, 2012.


Hvilke rettigheder har LGBTI-personer i Danmark, Europa og resten af verden?

Eleverne øger deres bevidsthed og kendskab til LGBTI-personers rettigheder i Danmark og i Europa. De skal undersøge, hvordan lovgivningen for LGBTI - personer er i en række europæiske lande. Men eleverne kan også diskutere, hvilke begrænsninger der kan være for udvalgte grupper, eksempelvis transpersoner og biseksuelle, selv hvis de har samme lovsikrede rettigheder som resten af befolkningen.

Varighed: Mindst 40 minutter.

Materiale: Computere eller tablets. Husk arbejdsarkene på siderne 41-42.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 28. Arbejdsark på side 41-42 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Hvordan ord sætter rammer for vores adfærd

Eleverne øger deres bevidsthed og viden om hadforbrydelser, homo- og transfobi, og hvordan disse hænger sammen med normer i samfundet. Eleverne reflekterer over, hvilke normer og holdninger der ligger bag bestemte skældsord, og hvordan de påvirker os mennesker.

Varighed: Omkring 60 minutter.

Materiale: Tavle. Spørgsmålsbank til inspiration (side 22). Du kan eventuelt printe baggrundsdokumenterne (siderne 18 og 20 i materialet).

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 21-22 i dokumentet (og side 18 + 20 til baggrund): Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Homoseksualitet på skolen

Eleverne skal forholde sig til mulige dilemmaer, når amors pil rammer en person fra eget køn. Kan man frit fortælle i klassen, hvem man er forelsket i, og hvordan forholder man sig til det, når ens bedste ven fortæller, at han er homoseksuel? Er det i orden, at vi bruger ordet ’bøsse’ nedsættende om andre, og hvilke fordomme har vi?

Varighed: Tre cases. Brug cirka 15-30 minutter til hver case.

Materiale: Du kan eventuelt kopiere de tre cases til hver elev – eller eventuelt bruge en projektor. Den længste case – brevet ’Jeg er bøsse’ på side 25 bør nok kopieres til klassens elever. Et klasselokale med plads til bevægelse. Lad dig inspirere af vores spørgsmålsbank.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 23-26 i dokumentet: Amnesty International, Sæt Spot på Homofobi, 2012.


Hvad er forholdet mellem religion og seksualitet?

Øvelsen er udviklet til filmen MISFITS (filmcentralen.dk). Nogle af spørgsmålene kan stilles uafhængigt af filmen og kan bruges til at diskutere, hvordan religion kan være med til at forme sociale normer for køn og seksualitet, både overordnet i samfundet og i vores eget liv.

Varighed: Omkring 20 minutter + filmen, der varer 74 minutter.

Materiale: Eventuelle klip fra filmen MISFITS og spørgsmålsbank til inspiration.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 17 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Hvordan kommer vi diskrimination til livs?

Eleverne diskuterer, hvordan vi alle kan være med til at bekæmpe diskrimination. De reflekterer også over egne oplevelser af situationer, hvor de måske er blevet forskelsbehandlet.

Varighed: Omkring 30 minutter.

Materiale: Eventuelt papir og blyant og adgang til internettet. Inspirationsvideo fra Københavns Kommunes kampagne, ”Stemplet”, som i 2013-2014 satte fokus på diskrimination i det københavnske natteliv. Kopier eventuelt side 23 til eleverne. Brug spørgsmålsbank på side 24 til inspiration.  

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 24. Side 23 kan læses som baggrundsinformation, i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Ulige muligheder i samfundet

Øvelsen øger elevernes bevidsthed om ulige muligheder i samfundet og giver dem et indblik i, hvordan det er at tilhøre eller identificere sig med en minoritet. Eleverne kommer også til at reflektere over deres egne eventuelt forudfattede opfattelser af andre personer i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Varighed: Omkring 40 minutter.

Materiale: Et rum, hvor der er plads til, at alle elever kan stå i en lang række og kan gå mindst ti meter frem i lokalet. Husk at klippe arbejdsark ud på side 40 og give dem til eleverne.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På siderne 25 – 27 og arbejdsark på side 40 i dokumentet: Amnesty International, LGBT og Menneskerettigheder, 2015.


Så gør dog noget!

Igennem et rollespil skal eleverne udvikle handlekompetencer i forhold til, hvordan de selv kan være med til at interagere og modarbejde diskrimination og mobning, når en ubehagelig situation opstår.

Varighed: 45-60 minutter.

Materiale: Et klasselokale med plads til bevægelse. Eventuel adgang til internettet. Læs vores spørgsmålsbank til diskussion.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På siderne 27-28 i dokumentet: Amnesty International, Sæt Spot på Homofobi, 2012.


Hvordan kan vi forandre skolemiljøet?

En brainstorm bruges ofte til at få inspiration til løsninger. En omvendt brainstorm kan give gode ideer til, hvordan man kan fjerne forhindringer undervejs i en udvikling ved at vende opgaven på hovedet. Øvelsen kan bruges til at diskutere og opstille et socialt regelsæt for, hvordan der kan skabes et bedre miljø i klassen, og hvordan alle, uanset homoseksualitet eller andet, får sikret deres rettigheder.

Varighed: 20-30 minutter.

Materialer: En tavle til brainstorm og en planche, som I kan skrive på og hænge op i klassen.

Hvor finder jeg beskrivelsen af øvelsen? På side 29 i dokumentet: Amnesty International, Sæt Spot på Homofobi, 2012.