01.
Kort sagt

Fælles Mål & Mediekonkurrencen

Mediekonkurrencen for Skoler kan anvendes i en række enkeltfag og til tværfagligt samarbejde. Den er relevant for dansk, engelsk, fransk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Her kan du læse om Mediekonkurrencens faglige indhold og relevans i forhold til fagene og de forenklede Fælles Mål.

 


02.
Hent materiale
03.
Faglighed

Fagligt indhold og relevans i forhold til fagene

Vi skriver om mennesker, der får krænket deres menneskerettigheder og som kommer fra en bred vifte af lande,regioner og kontinenter. Temaerne er universelle og kan danne grundlag for en række etiske og moralske diskussioner om rettigheder, normer, livets begyndelse, kønsroller, stereotyper, seksualitet og meget mere.

Menneskerettighederne er en del af vores fælles globale værdier og retningslinjer, og ved hjælp af vores materiale vil eleverne opnå indsigt i forskellige samfundsnormer, værdier, religion, og hvad det betyder at have adgang til universelle rettigheder. Alt dette er relevant for samfundsfag, historie og kristendom.

Ved hjælp af Mediekonkurrencen kommer eleverne til at arbejde aktivt med en række globale problemstillinger. Dette kan styrke elevernes forståelse for omverdenen og øge deres interkulturelle indsigt og kompetencer.

 

Vi beskriver krænkelser og problematikker, der finder sted over alt på kloden - også i Danmark og EU, herunder især Irland for at gøre problemstillingen nærværende. Vi henter også mange eksempler fra udviklingslandene, herunder især Nepal, Burkina Faso og El Salvador. Dette er især relevant for fagene engelsk, fransk og geografi.

Arbejdet med nye medier er blevet en væsentlig dimension i den danske folkeskole. I de forenklede Fælles Mål er der flere nedslagsområder, som er oplagte i forhold til produktion af aviser eller udvikling af et nyhedssite. Især i faget dansk.

Temaet i årets ’Mediekonkurrence for Skoler’ kan i høj grad bruges i emnet sundheds - og seksualoplysning og familiekundskab, især i forhold til diskussioner om seksuelle rettigheder.


04.
Dansk

Dansk efter 6. og 9. klassetrin

Kompetenceområdet: Fremstilling

Temaet i årets mediekonkurrence er relevant for stort set alle mål under dette kompetenceområde. Udarbejdelse af avisartikler og nyhedssites er dokumentariske, interaktive produkter og større multimodale produktioner og opfylder derfor en række færdigheds-og vidensmål.

Eleverne skal selv definere, hvilket tema under seksuelle og reproduktive rettigheder, de vil arbejde med. De skal selv tilrettelægge processen fra idé til det færdige produkt. Eleverne kan derfor opnå viden om planlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines, i tråd med færdigheds-og vidensmålene inden for målet planlægning. Når eleverne forbereder og laver interviews, lærer eleverne om spørgeteknikker og observationsmetoder i tråd med målet forberedelse.

Under avisproduktionen og udvikling af et site lærer de om virkemidler og grafisk design. De kan også opnå færdigheder og viden om varierede udtryksformer tilpasset forskellige målgrupper, når de skal forholde sig til deres artikler og skal vurdere, hvem deres målgruppe er.

Dette er relevant i forhold til målet fremstilling. Målet respons kan også blive opfyldt, da eleverne kan få viden om sproglig stil og vil kunne respondere på forholdet mellem produktion og genre. Når eleverne udarbejder teksterne, skal de forholde sig aktivt til korrekt grammatik, stavning, tekststruktur, alt sammen punkter under målet korrektur.

 

Vi regner med omkring én million læsere af elevernes aviser og cirka 250.000 læsere af elevernes nyhedssites. Derfor vil eleverne i høj grad komme til at fremlægge deres endelige produkt for andre. Eleverne skal aktivt forholde sig til layout af artiklerne, tage stilling til modtagerforhold og måske evaluere hele forløbet. Alt sammen relevant i forhold til målene præsentation og evaluering. 

Kompetenceområdet: Kommunikation

Temaet for konkurrencen vil være relevant for en række faglige mål. Eleverne vil reflektere, argumentere og diskutere en række menneskeretlige problemstillinger og kan indgå i demokratisk dialog. Herved kan eleverne opnå viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positioneringer - alt sammen i tråd med målet dialog.

De elever, der vælger at udvikle et nyhedssite, skal forholde sig aktivt til de digitale teknologiers kommunikationsmuligheder. Eleverne kan opnå viden om muligheder, faldgrupper og etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.

Dette ligger inden for målet IT og kommunikation. I forhold til diskussionerne og ikke mindst ved udvikling af sites og skoleaviser skal eleverne forholde sig aktivt til nuancer i sproget, sprogets variation og funktioner. Dette kan føre til refleksioner hos eleverne over, hvordan vi danner os forestillinger om verden med ord og sprog, hvilket er relevant for målet sproglig bevidsthed.


05.
Engelsk

Engelsk efter 7. og 9. klassetrin

Kompetenceområde: Kultur og samfund

I vores lærermateriale fremhæver vi eksempler fra en række lande, herunder engelsksprogede lande, især Irland. Eleverne vil opnå viden om normer og værdier i forskellige kulturer og samfund i tråd med målet under interkulturel kontakt.

Kompetenceområde: Skriftlig kommunikation

Du kan bruge engelske referater af vores rapporter. Dem kan du finde på vores internationale hjemmeside. Herved vil I opfylde nogle af de læringsmål, der er beskrevet under læsning. Eksempelvis at eleverne kan forstå hovedindhold, centrale synspunkter og sammenhængen i Amnestys rapporter. Eleverne kan også benytte sig af ordbøger og hermed inddrage hjælpemidler.


06.
Fransk

Fransk efter 7. og 9. klassetrin

Kompetenceområde: Kultur og Samfund

Vi beskriver nogle af de menneskeretlige krænkelser, der foregår i de frankofone lande, eksempelvis
Burkina Faso, Marokko, Tunesien og Algeriet. Dette er med til at styrke elevernes viden om de lande, og
eleverne vil til en vis grad kunne fortælle om jævnaldrendes hverdagsliv. Eleverne kan opnå viden om familieliv og vaner i disse fransktalende lande i tråd med målet kulturforståelse.

I kan vælge at bruge vores lærermateriale som et springbræt til at dykke mere ned i stoffet og læse mere andetsteds, eksempelvis i Amnesty Internationals rapporter. Dette kan styrke elevernes viden om de pågældende landes kulturer, levevis, sociale og historiske forhold.


07.
Samfundsfag

Samfundsfag, 8.- 9. klasse

Kompetenceområdet: Politik

Temaet vil især kunne bruges i forhold til målet om det politiske system, retsstat og rettigheder. Eleverne kan forholde sig til og diskutere den betydning, som internationale
menneskerettighedserklæringer og konventioner har for det enkelte individ, herunder generelle principper om lighed.

Med udgangspunkt i de sager, vi illustrerer i Mediekonkurrencen, kan eleverne diskutere hvorvidt borgernes seksuelle og reproduktive rettigheder respekteres i forskellige samfund overalt på kloden.

I kan gennemgå og diskutere de FN-initiativer og globale aftaler, der bliver indgået, som er beskrevet i lærermaterialet. Eksempelvis FN-aftalen fra september 2015 om global og bæredygtig udvikling med 17 globale mål og 169 delmål. Aftalen understreger, at kampen mod mødredødelighed, børneægteskaber, kvindeomskæringer og seksuelle overgreb skal fortsætte.

Dog nævnes seksuellerettigheder, abort og seksualundervisning ikke eksplicit i aftalen på grund af  den store modstand. Dette emne vil være relevant i forhold til målet international politik.

Kompetenceområdet: Sociale og kulturelle forhold

I lærermaterialet beskriver vi sager og samfund med klare forventninger til henholdsvis kvinder og mænd. Eksempelvis at mænd ofte skal leve op til en særlig ’macho’ kultur, og kvinder ses som den primære forælder.

I Danmark kan vi også opleve stereotype holdninger til den typiske ’mand’ og ’kvinde’, ofte afspejlet i reklamer og film med videre. Når eleverne skal ud og lave egne interview, kan de opleve særlige forudbestemte forestillinger om mænd og kvinder. Disse holdninger kan bunde i vanetænkning eller kulturelle mønstre. Eleverne kan derfor diskutere kulturens betydning for individer og grupper i tråd med målet kultur.

Målet socialisering vil også blive imødekommet, idet eleverne kan få indsigt i, hvordan mennesker indgår i forskellige sociale og kulturelle grupper og fællesskaber, og hvordan deres identitetsdannelse påvirkes. Eleverne kan diskutere, hvordan egne seksuelle rettigheder kan lade sig påvirke, og hvorfor og hvordan eksempelvis homofobi kan opstå.

Eleverne vil blive præsenteret for data, der kort berører den sociale ulighed i verden og i en vis grad Danmark med et eksempel på udokumenterede migranters adgang til sundhedssystemet. Eleverne kan reflektere over og diskutere årsagerne til ulighed mellem køn, mindretal, asylansøgere med videre. Det er relevant for målet social differentiering.

Kompetenceområdet: Samfundsfaglige metoder

Eleverne skal vælge et tema, som de undersøger til bunds ved at researche, analysere og lave egne interview. Målet om undersøgelsesmetoder vil være i spil, idet eleverne identificerer, formulerer og gennemfører enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger. Når eleverne skal skrive artikler, skal de finde relevante kilder, og derved kan de opnå øget viden om informationssøgning, som er et mål i sig selv.

I lærermaterialet er nævnt en række tal og fakta. Såfremt dette materiale præsenteres for eleverne, vil de skulle tolke enkelt statistik og kan hermed opnå viden om typer af statistiske fremstillinger, indeholdt i målet statistik. Du kan også vælge at få eleverne til selv at finde yderligere data og udregne procenter.


08.
Historie

Historie efter 6. og 9. klassetrin

Kompetenceområde: Kronologi og Sammenhæng

Ved hjælp af vores lærermateriale kan du vælge at gå mere i dybden med den historiske udvikling af nogle bestemte temaer. Du kan eventuelt inddrage eksempler fra Danmark og belyse kvinders rettigheder igennem tiden eller forestillinger om køn. Dette vil hænge sammen med målet kronologi, brud og kontinuitet.

Under alle omstændigheder vil eleverne kunne opnå øget viden om FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som er én ud af de 29 kanonpunkter. Følgende artikler vil især være relevante:
Ret til ikke at blive forskelsbehandlet (artikel 2), retten til at være fri fra tortur eller umenneskelig behandling (artikel 5), retten til at gifte sig og stifte familie (artikel 16) og retten til sundhed (artikel 25). Herved vil målet historiekanon blive tilgodeset.

Målet om det lokale, regionale og globale kan også komme i spil. Til eksempelvis at belyse bestemte træk i historien. Det kan føre til diskussioner om den betydning, som abortmodstanden har i en række lande, når FN-aftaler forhandles og vedtages.

Eksempelvis var der i årene 1946-1948 i forbindelse med udarbejdelsen af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder en række diskussioner om, hvordan ’retten til liv’ (artikel tre) skulle fortolkes, og hvornår livet reelt begynder. Drøftelser og forbehold, som vi også har set under forhandlinger af FN-aftalen i september 2015.

I lærermaterialet beskriver vi også kort abortmodstanden og frigivelsen af aborten i Danmark.
Eleverne kan således opnå viden om specifikke samfund og forandringer både lokalt, regionalt og globalt.

Kompetenceområde: Historiebrug

Temaet kan bruges til at opfylde målet konstruktion og historiske fortællinger. Eleverne kan opnå viden om seksuelle og reproduktive rettigheder og få øget deres forståelse af en række tematikker som social ulighed, køn, sundhed i udviklingslande med videre.

Dette kan sættes i en historisk kontekst, og eleverne kan bruge den viden til at redegøre for sammenhænge mellem fortolkninger af fortiden, forståelse af nutiden og forventninger til fremtiden.


09.
SSF

Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab efter 6. og 9.klassetrin

Kompetenceområde: Sundhed og trivsel

Temaet vil være relevant for en række mål. Eksempelvis målet sundhedsfremme, idet eleverne gennem vores globale og danske cases kan opnå viden om sundhedspolitik og adgang til sundhed. Eleverne vil kunne diskutere, hvordan sundhed og trivsel kan fremmes gennem sundhedspolitik og lovgivning.

I lærermaterialet beskriver vi, at diskrimination af kvinder har negative konsekvenser for kvinders helbred. Vi kommer med en række eksempler, der viser, hvordan sundhed bliver påvirket af levevilkår og illustrerer samspillet mellem sundhed, trivsel og levevilkår. Dette vil være i tråd med målet levevilkår.
Ved at belyse sagerne og problematikkerne kan eleverne opnå større viden om de faktorer, der skaber ulighed i sundhed, og de kan diskutere uligheden i et samfundsmæssigt perspektiv. Dette vil tilgodese målet ulighed i sundhed.

Eleverne kan opnå viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk og psykisk overgreb, hvilket harmonerer med målet om rettigheder.

Diskussioner om personlige grænser kan tage afsæt i emnet om voldtægt og seksuelle overgreb. Her kan eleverne diskutere, hvordan vi alle kan være med til at forebygge overgreb af fysisk, psykisk eller seksuel karakter – også i Danmark. Dette er i tråd med målet personlige grænser.

 

Eleverne kan øge deres viden om seksuel sundhed og trivsel, hvilket er yderst relevant i forhold til målet seksuel sundhed (efter 9. klassetrin).

Kompetenceområde: Køn, krop og seksualitet

Eleverne kan få øget viden om normer for køn og krop og vil kunne diskutere, hvordan disse normer kan påvirke børn og unge. Dette er i tråd med målet normer og idealer.

Ved hjælp af materialet kan eleverne forholde sig til de universelle seksuelle rettigheder og forbuddet mod diskrimination. De kan opnå viden om rettigheder relateret til krop, køn, seksualitet og familie.

Eleverne kan få indsigt i en række kulturelle og sociale normer og idealer i lande som Irland, Tunesiden, Algeriet, Marokko, Burkina Faso, El Salvador og Paraguay.

Fakta om eksempelvis abort i Danmark givereleverne mulighed for at forholde sig til køn, krop og seksualitet i et samtidigt og historisk perspektiv. Herved vil målene seksualitet og seksuelle rettigheder blive opfyldt.


10.
Kristendom

Kristendom efter 6. og 9. klassetrin

Kompetenceområde: Livsfilosofi og etik

Med målet livsfilosofi skal eleverne vide noget om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende spørgsmål om tilværelsen. I lærermaterialet skriver vi, at religiøse kræfter i mange lande har - eller forsøger- at rulle udviklingen tilbage, når det gælder seksuelle og reproduktive rettigheder.

I Spanien fremsatte den konservative regering i 2013 et lovforslag, der ville forværre adgangen til abort.
Det blev heldigvis nedstemt. I Irland er abort kun tilladt, hvis kvinden er i direkte livsfare i forbindelse med graviditet og fødsel. I Latinamerika har den katolske kirke meget magt.

Kvinder bliver straffet med fængsel - selv ved ufrivillige aborter. Hvis det enkelte menneskes opfattelse af retten til liv bunder i religiøsitet kan det have betydning for den pågældendes person opfattelse og  fortolkning af menneskerettighederne og retten til at bestemme over egen krop.

Eleverne kan diskutere, hvordan strafudmålingen i nogle lande, eksempelvis i El Salvador, er knyttet til religiøse værdier og normer. Dette vil opfylde målet etik, idet eleverne kan opnå viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger.

 

Med Mediekonkurrencen vil eleverne kunne reflektere overreligioners betydning og diskutere de konsekvenser, religionen kan have for mennesker i store dele af verden. Eleverne kan ved hjælp af refleksioner og diskussioner forholde sig til, hvordan menneskers tro kan have betydning for deres handlinger og opfattelse af tilværelsen. Dette vil være i tråd med målet trosvalg og tilværelsestydning.

Kompetenceområde: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

For 7.-10 klasserne vil målene om hovedtræk og grundbegreber være nyttige. Eleverne kan ved hjælp af vores eksempler fra Nordafrika, Latinamerika og Irland diskutere centrale grundbegreber og værdier inden for islam og katolicismen - herunder opfattelsen af, hvornår et liv begynder. Diskussionerne kan øge elevernes viden og motivation for at lære mere om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser.


11.
Geografi

Geografi efter 9. klassetrin

Kompetenceområdet: Undersøgelse

Eleverne kan ved hjælp af vores sager opnå viden om forholdene i en række lande. Målet demografi og erhverv kan tilgodeses, idet eleverne opnår en vis viden om levevilkårene i lande som Nepal og Burkina Faso.

Kompetenceområdet: Modellering

Målet globalisering vil være relevant, da eleverne kan opnå viden om karakteristika for fattige og rige lande. Vi beskriver, hvordan kvinder i Nepal har hårdt fysisk arbejde kort tid efter, de har født. Samtidig er pigerne i Nepal meget unge, når de føder deres første barn, idet 74 procent af dem er under 19 år.

Alt dette betyder, at de risikerer at få en nedsunken livmoder. Det er en smertefuld lidelse, hvor livmoderen falder ned. Det er et relativt lille indgreb at forebygge og kurere lidelsen i industrialiserede lande som eksempelvis Danmark.

Et andet eksempel er, at én ud af 22 kvinder i Burkina Faso risikerer at dø i forbindelse med graviditet.

I Danmark er det én ud af 20.000 kvinder. Herved giver vi forskellige eksempler på, hvilken betydning sundhedsfaciliteter og adgang til sundhed har for kvinder, der bor i henholdsvis industri- og udviklingslande. Dette gælder både retten til sundhed, retten til at bestemme over egen krop, forbuddet mod diskrimination og ikke mindst retten til liv.

Under samme mål kan I dykke ned i emner om bistand og bistandsorganisationer. Danmark har igennem de senere år ydet støtte til både Nepal og Burkina Faso. Lande, som vi løbende refererer til i lærermaterialet.

Det var vores bud på sammenhængen mellem de forenklede Fælles Mål og Mediekonkurrencen. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. Skriv gerne til os på mediekonkurrence@amnesty.dk, hvis I har yderligere spørgsmål eller kommentarer.